ျပည္တြင္း

Mizzima TV

2 days 8 hours ago
15,934 Hits

“မၾကာခင္ေသးခင္ကလည္း ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးစီမံကိန္းအတြက္လည္း တင္ဒါ၀င္ၿပိဳင္ထားပါတယ္။ အက်ဳိးစီးပြားဖက္အေနနဲ႔ေပါ့။ ဒီစီမံကိန္းက ႀကီးမားထင္ရွားတဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ျပည္တြင္း