ျပည္တြင္း

အဆိုပါ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မွာ မွားယြင္းေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ ဒုတိယ ရဲမွဴးအဆင့္သာ ျပန္ တမ္းဝင္အရာရွိအဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း