ျပည္တြင္း

14 hours 27 min ago
574 Hits

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစၾကၤန္လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္အတြင္းတြင္ က်ေရာက္ေနေသာ ဘားအံႏွင့္ ျမ၀တီ၊ မေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တို႔အား စီမံကိန္း၀င္ျမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထားျပီး ဘားအံျမိဳ႕တြင္ ၃၂သန္း၊ ျမ၀တီျမိ...

Subscribe to ျပည္တြင္း