ျမန္မာ့ အသိုက္အဝန္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

2 weeks 5 days ago
1 Hit

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ၀င္ရမယ္လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားက “အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမန္မာနိုင္ငံ” လို႔ပဲျမင္ၾကပါတယ္ ။

Subscribe to ျမန္မာ့ အသိုက္အဝန္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား