ေဆာင္းပါး

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာခ့ဲတ့ဲ ကာလတစ္ေလွ်က္လံုးဟာ စစ္အာဏာရွင္အသီးသီးရဲ႕ လက္ေအာက္ကဘ၀ထဲမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

Subscribe to ေဆာင္းပါး