ေအာင္ျမင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

Mizzima TV

1 year 1 month ago
4,023 Hits

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူလူထုကို အသိပညာျမွင့္တင္ဖို႔ သင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးေနတဲ့သူ....................

Subscribe to ေအာင္ျမင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း