အင္တာဗ်ူး

2 days 8 hours ago
2,911 Hits

ဒီလို သူငယ္ျပန္တဲ့ ေရာဂါဟာ တစ္ေျဖးေျဖးနဲ႔ ပိုဆိုးလာတဲ့ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါကိုေတာ့ အဆင့္သံုးဆင့္ ခြဲျခားထားပါတယ္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး