သတင္း

3 min 15 sec ago
13 Hits

အဆိုပါ အညြန္းကိန္းမွာေတာ့ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံက ရမွတ္ေပါင္း ၈၉ မွတ္နဲ႔ ထိပ္ဆံုးမွာ ရွိေနၿပီး ကမၻာေပၚက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။

Subscribe to သတင္း