စီးပြားေရး

2 days 18 hours ago
461 Hits

 ယူေကႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန DFIDသည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ DaNa Facility မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဆင္ေျပသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုျ...

Subscribe to စီးပြားေရး