စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္

1 week 2 days ago
2,876 Hits

ပိႏၷဲပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ပိႏၷဲပင္ကုိ အၾကမ္းအားျဖင့္ အိမ္မာနဲ႔ အိမ္ေပ်ာ႔ဆုိ ၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။

Subscribe to စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္