လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္

“စကားႏြမ္း” ဆိုတာကေတာ့ လူေတြ ဥပမာေပးအသံုးျပဳဖန္မ်ားလွတဲ့စကားလံုးေတြကို အသံုးမျပဳဘဲ ကိုယ္က အသစ္ထြင္ေရးလို႔ရရင္ ရသလာက္ထြင္ၿ့ပီးေရးၾကဖို႔ လိုတဲ့အေၾကာင္းအရာပါပဲ။ ဥပမာ သတၱေလာက ဆိုတဲ့စကားလံုးကုိမသံုးဘဲ...

Subscribe to လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္