လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္

 

ၿပီးခဲ့တဲ့ေန႔က ေရးခဲ့ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာက လူငယ္ေတြ မိ်ဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးၾကရာမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးကို လက္ခံက်င့္သံုးသင့္သလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကိုလည္း သံုးသပ္စဥ္းစား...

Subscribe to လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္