ေဒသႏၱရ

4 days 22 hours ago
5,966 Hits

လူ႔အခြင့္အေရးထက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သံတမန္အက်ဳိးအျမတ္ကိစၥမ်ားကို ပိုမိုဦးစားေပးေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခံလာႏိုင္စရာလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ေဒသႏၱရ