ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ တမူးျမိဳ႕၌ မဲစာရင္း ေကာက္ယူျပီးစီး

.

၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မံုရြာျမိဳ႕တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေနၾကစဥ္။

မံုရြာ၊ ဇြန္ ၃၀။                                       ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တမူးျမိဳ႕တြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ မဲစာရင္းမ်ား ေကာက္ယူျပီးစီးျပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ထိ လစ္လပ္လွ်က္ရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း၌ မဲစာရင္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ စာရင္းမ်ားျပဳစုျခင္း၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကို စိစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ၂ ပတ္ၾကာ ေၾကညာေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ရံုးေတြမွာ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။" ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုလာမည့္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ၂၂ ရက္ေန႔ထိ ၁၄ ရက္ၾကာ မဲစာရင္းေၾကညာေပးထားမည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္သည္။

တမူးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထန္ခိုေဟာက္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂၉ ရက္က ကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္ ၄င္းေနရာသည္ လစ္လပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ တမူးျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၃၂၁၅၈ ဦး ရွိခ့ဲၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၂၀၀၀ ခန္႔ တိုးလာေၾကာင္ း   ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ဆက္လက္ ေျပာခ့ဲသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီ ၁ ရက္က က်င္းပခ့ဲေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း မံုရြာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေနရာသာလစ္လပ္ခ့ဲၿပီး ယခုက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း တမူးျမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တစ္ေနရာတည္းသာ လစ္လပ္ခ့ဲသည္။

တမူးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာသည္ ရပ္ကြက္ ၅ ခုႏွင့္၊ ေက်းရြာ ၁၅ ရြာတို႔ ပါရွိျပီး မဲရံု ၃၈ ရံု ျပဳလုပ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။