ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား

.

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ။            ။ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ဦးမန္းသိန္းေရႊက ၎တို႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္စဥ္စသည္တို႕ကို စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား -

တုိင္းရင္းသားပါတီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ (Karen National Party) K.N.P ႏိုင္ငံေရးအျမင္သေဘာထားကို တင္ျပပါမယ္။ဦးစြာ ပထမေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ ပထမေခါင္းစဥ္ ကေတာ့ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဒီမုိကရက္တိုင္ေဇးရွင္းႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရး တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဒီမုိကရက္တုိင္ ေဇးရွင္းျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကိုသြားေနတဲ့ ကာလပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီမရွိတဲ့အေျခအေနကေန ဒီမိုကေရစီကိုေရွး႐ႈတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈခရီးစဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိအေျခအေနဟာ ဒီမိုကေရစီကိုေရာက္ေနတာမဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီကို ေလွ်ာက္ေနတဲ့ ခရီးလမ္းမွာပဲ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီခရီးစဥ္ကိုသြားေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီလိႈင္းမွာ ေနာက္ျပန္လိႈင္း(Reverse Wave)မ်ားလည္းရွိတတ္ပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီမွ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီကို ကူးေျပာင္းဖို႔သြားေနတာျဖစ္ၿပီး အေမရိကႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္ဖရန္႔စစ္ဖူကူ

ယာမရဲ႕အဆုိအရ ဒီမိုကေရစီကိုကူးေျပာင္းဖို႔ လီဗာ (၅) ေခ်ာင္း (သို႔)ကုတ္ (၅) ေခ်ာင္းနဲ႔ မတင္ရမယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။

အဲဒီကုတ္(၅)ေခ်ာင္းကေတာ့ -

(၁) စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတဲ့ကုတ္ (Economic Growth Lever)

(၂) နုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ကုတ္ (State Building Lever)

(၃) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတဲ့ကုတ္ (Rule of Law Lever)

(၄) တာ၀န္ခံအဆိုးရဆိုတဲ့ကုတ္ (Accountable Government Lever)

 (၅) လူမႈႏိုးၾကားလႈပ္ရွားမႈကုတ္ (Social Mobilization Lever) တို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွင္သန္ထြန္းကားေရးအတြက္ တင္ကူးအေျခအေန (Precondition) အခ်ိဳ႕ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီ တင္ကူးအေျခအေနမ်ား ကေတာ့-

(၁) စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိထားႏွင့္ရပါမယ္။

(၂) အမွီအခိုကင္းတဲ့ လူလတ္တန္းစားျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားႏုိင္တဲ့ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္း (Civil Society)လည္း ရွိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

(၃) ေစစပ္ညိွႏႈိင္းအေျဖရွာတတ္တဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ (Dialogue)ယဥ္ေက်းမႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈဓေလ့(Democratic Culture ) ေတြလည္းရွိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္ရပါမယ္။

ဒီတင္ကူးအေျခအေန(၃)ရပ္ရွိထားမွသာ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းရာမွာလြယ္ကူသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဆုိပါတင္ကူးအေျခအေနမ်ားအပီအျပင္ေပၚေပါက္လာတဲ့အထိ ဒီမိုကရက္တုိင္ေဇးရွင္းကို အခ်ိန္ေရြ႕ထားမယ္ဆိုရင္လည္း သဘာ၀မက်ပါဘူး။ တင္ကူးအေျခေနျဖစ္ေပၚလာေအာင္ႀကိဳးပမ္းရင္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ဒီမုိကရက္တုိင္ေဇးရွင္းကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီလိုအေျခေနမ်ိဳးမွာ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ့ေနာက္ျပန္လိႈင္းမထိဖို႔လည္း သတိထားရပါမယ္။ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေသာမတ္စ္ ကရိုသာ(Thomas Croetha) က ေနာက္ျပန္လိႈင္းထိႏုိင္တဲ့ အေျခအေန(၅)ရပ္ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္ပါးလြန္းျခင္း။

(၂) ႏုိင္ငံရဲ႕ဓနဟာ တစ္ခုတည္းေသာသယံဇာတအရင္းအျမစ္ေပၚမွာ မွီခိုေနရျခင္း။

(၃) အမွတ္အသားသရုပ္ဆုိင္ရာ အကြဲအၿပဲမ်ားရွိေနျခင္း (Identity Base Divison) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡျဖစ္ေနျခင္း။

(၄) ဗဟု၀ါဒ (Pluralism) အေတြ႔အႀကံဳနည္းပါးျခင္း။

(၅) ဒီမိုကရက္တစ္မဟုတ္တဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားရွိေနျခင္း (အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္မဟုတ္တဲ့ စူပါပါ၀ါႏုိင္ငံရဲ႕ ၾသဇာစက္၀န္းအတြင္းမွာ ေရာက္ရွိေနျခင္း)တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းကို အလြန္သတိထားၿပီးလုပ္ေဆာင္ရမယ္လို႔ထင္ျမင္မိပါတယ္။

ခ်စ္ၾကည္ေလးစားရပါေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား-

ယခုတင္ျပမယ့္ ဒုတိယေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက စုေပါင္းေနထုိင္လာၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ ၁၈၂၄ ခုနွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ၁၈၅၂ ခုနွစ္၊ တတိယအႀကိမ္ ၁၈၈၅ခုႏွစ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ က်ဳးေက်ာ္စစ္ေတြေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားအားလုံး သူ႕ကြ်န္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ တုိင္းရင္းသားအားလုံး တစ္ေပါင္း တစ္စည္းတည္း လြတ္လပ္ေရး ရယူဖုိ႔ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖဆပလ၏ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏လမ္ၫႊွန္မႈ(၇)ခ်က္ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ႏိုင္ငံ(Unitary State)ႏွင့္သြားလို႔မျဖစ္ဘူး ျပည္ေထာင္စုစနစ္(Union State)ႏွင့္သြားဖို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတင္သြင္းခဲ့တဲ့ လမ္းၫႊန္မႈ(၇)ခ်က္ကေတာ့ -

(၁) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သည့္ ဖဲြ႕စည္းပုံျဖစ္ရမယ္။

(၂) ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အ၀ရွိတဲ့ ျပည္နယ္မ်ားနဲ႔တန္းတူရည္တူ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ရမယ္။

(၃) ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာဟာျပည္သူထံမွ ဆင္းသက္ရမယ္။

(၄) ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးတန္းတူညီမွ်မႈရွိရမယ္။

(၅) လူနည္းစုအခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ေပးရမယ္။

(၆) ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာစိုးမုိးေရးကိုဥပေဒႏွင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။

(၇) ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းလုိက္ႏုိင္ေအာင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆက္ဆံသြားရမယ္လို႔ လမ္းၫႊန္ခဲ့ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား က်ဆုံးသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာတဲ့အစိုးရနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာျပည္ေထာင္စုစနစ္ကေနေသြဖည္ၿပီး တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ ကုိေရာက္ရွိ သြားခဲ့တာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြေ၀းသြားခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းပဋိပကၡအျမင့္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့တာဟာ ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ေက်ာ္ၾကာျမင့္လာခဲ့ရပါတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္၏ဆိုးက်ိဳးေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဓနအင္အားဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားျပဳန္းတီးျခင္းစတဲ့ ရုပ္၀တၳဳပစဿၥည္းေတြဆုံး႐ံႈးခဲ့ရတဲ့ အျပင္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာကုစားမွ ရႏုိင္မယ့္စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္တဲ့တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ယံုၾကည္မႈ ပ်က္စီးသြားတာ အဆိုးဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၄၇ ခုနွစ္ အေျခခံဥပေဒဟာ ဗဟုိအစိုးရကိုလြန္ကဲစြာ အာဏာေပးထားၿပီး တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဥပေဒပညာရွင္ ေရွ႕ေနႀကီးဦးခ်န္ထြန္းကိုယ္တိုင္ ၀န္ခံသြားခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒပညာ ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားကလည္း တစ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၁ ႏွစ္အၾကာမွာ ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ခြင့္ရွိေပမယ့္ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဦးေဆာင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားက  ခြဲထြက္ေရးကိုမေတာင္းဆိုဘဲ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ကိုဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မႈနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းေရးကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ပမညတေခါင္းေဆာင္ ၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္နဲ႔ ဖဆပလ(တည္ၿမဲ) ေခါင္းေဆာင္ဦးဗေဆြတို႔က တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ႏွင့္သာ သြားသင့္တဲ့အေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူကို ခြဲထြက္ေရး လို႔စြပ္စြဲၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ေနးရွင္းသတင္းစာ၊ အေထာက္ေတာ္ သတင္းစာနဲ႔ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာမ်ားကလည္း တိုင္းရင္းသားေတြ ခြဲထြက္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ေကာလဟလ သတင္းေတြေရးသားျဖန္႔ခ်ီ ခဲ့ၾကတယ္။

၁၉၆၂ ခုနွစ္မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဦးေဆာင္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကိုသိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဟာဥပေဒေဘာင္အတြင္းက တင္ျပလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံႏုိင္ရပါမယ္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံေရာေႏွာေနထုိင္ၾကတဲ့တိုင္းျပည္ဟာ လူမ်ိဳးအလုိက္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟို အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နဲ႔ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကိုေရးဆြဲပိုင္ခြင့္ဟာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရဲ႕ အႏွစ္သာရပဲျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိမွသာ မိမိတို့ရဲ့အမ်ုိးသားေရးလကၡဏာ (National Identity)ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔က်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဆုိတာ ခြဲထြက္ေရးမဟုတ္ပါဘူး။ ေပါင္းစည္းေရး သာျဖစ္ပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေျပာရမယ္ဆုိရင္-

(၁) လူဦးေရမ်ားၿပီး နယ္နိမိတ္က်ယ္၀န္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတြအတြက္အာဏာခြဲေ၀မႈမွ်တၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ပိုမုိထိေရာက္တာေတြ႕ရပါတယ္။

(၂) လူနည္းစုကို အသိအမွတ္ျပဳအခြင့္အေရးေပးထားတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာမရွိႏုိင္ပါဘူး။

(၃) လူမ်ိဳးကြဲျပားတဲ့ႏိုင္ငံမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္မက်င့္သံုးရက္ လူအမ်ားစုက လူနည္းစုကို လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ႏိုင္ပါတယ္။

 (၄) ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တယ္။ အာဏာသိမ္းမႈကိုလည္း ကာကြယ္တယ္။

(၅) ဗဟိုျပည္နယ္ေဒသအစိုးရတို႔ရဲ႕အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေအာင္ထိန္းညွိေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲႏုိင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီက ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းလာေရးကို ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ(Karen National Party)(KNP)ရဲ႕

ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ မူ၀ါဒကေတာ့-

(၁) တုိင္းရင္းသားအားလံုးတန္းတူညီတူအခြင့္အေရးရရွိဖို႔နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး၊

(၂) စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းလာေရး၊

(၃) တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး လံုၿခံဳမႈေပးႏိုင္မည့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈျဖစ္ေပၚေရး၊

(၄) ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကို သိရွိနားလည္းၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ကိန္းေအာင္း ရွင္သန္ႏုိင္ေရး၊

(၅) ကရင္အမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လံုးကို လႊမ္းၿခံဳကိုယ္စားျပဳသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားအားလုံး ကိုယ္ေရာစိတ္ပါရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၿပီး လိုရာဆႏၵမ်ားရရွိႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။

ကရင္ အမ်ိဳးသား ပါတီ

 ၁။  ပါတီအမည္  -  ကရင္ အမ်ိဳးသား ပါတီ
 ၂။  ပါတီအမည္(English)  -  Karen National Party
 ၃။  ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၂.၆.၂၀၁၄
 ၄။  လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား  -  (၁၅)ဦး
 ၅။

လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

 -  မန္းေက်ာ္ၿငိမ္း။ မန္းျမင့္စိုး
 ၆။  ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕  -  ၁၆.၇.၂၀၁၄
 ၇။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁၁.၈.၂၀၁၄
 ၈။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕  -  ၂၄.၁၀.၂၀၁၄
 ၉။  ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္  -  အမွတ္စဥ္(၇၈)
 ၁၀။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ  -  
 ၁၁။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္  -  
 ၁၂။  ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း  -  
 ၁၃။  ပါတီနယ္ေျမ  -  ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
 ၁၄။  ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ  -  အမွတ္(၆၃၆)၊ခ၀ဲၿခံ(၁) လမ္း၊ အေနာက္ ႀကိဳ႕ကုန္းရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႔နယ္၊
 ၁၅။  ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္  -  ၀၉-၄၉၃၂၉၈၄၉၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၁၉၂၃
 ၁၆။  ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား  -