Myanmar Employer Awards အတြက္ Wall Street English ႏွင့္ Luther Law Firm တုိ႔က ပလက္တီနမ္စပြန္ဆာမ်ားအျဖစ္ ပံ့ပုိးမည္

.

 

ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္ႏွင့္ညီေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ဟုဆုိၾကသည္

၂၀ ရက္၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။      ။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အေကာင္းဆုံးေသာအလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ေနရာေကာင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက ၎တုိ႔၏   ေခါင္းေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားကုိေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာဆုေနရာမ်ားကုိယဥ္ျပိဳင္ၾကမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပထမဆုံးေသာ Myanmar Employer Awards 2017 ပြဲၾကီးတြင္ Wall Street English ႏွင့္ Luther Law Firm တုိ႔က ပလက္တီနမ္စပြန္ဆာမ်ားအျဖစ္တရား၀င္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းလုိက္ျပီျဖစ္သည္။

“Wall Street English နဲ႔ Luther Law Firm တုိ႔ ပလက္တီနမ္စပြန္ဆာမ်ားအျဖစ္ ခုလုိပါ၀င္လာတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူရျပီးအရမ္းစိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။”ဟု JobNet.com.mm ၏ မန္းေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာ Matt De Luca ကေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က “Wall Street English ဟာဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာသာမက ႏုိင္ငံတကာမွာပါေလးစားရတဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈဟာလည္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြကုိပုိမုိဖန္တီးေပးပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္တင္ရာမွာလည္းအေရးၾကီးပါတယ္။”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

Myanmar Employer Awards သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအေျခစုိက္ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမွီေသာအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္ေနရာေကာင္းမ်ားဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မႈ စေသာအေျခအေနမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစ၍ မွန္ကန္ေသာအလုပ္သမားေစ်းကြက္ စနစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္မည္ဟု Luther Law Firm က ယုံၾကည္ထားသည္။

Luther Law Firm ၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူAlexander Bohuschကမူ “Luther အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးခ်င္တယ္၊ ျပီးေတာ့ အလုပ္သမားဥပေဒအားေကာင္းလာျပီးခုိင္မာတဲ့ ပုဂလိကက႑ဖြ႔႔႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးသာမက ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ တန္းတူျဖစ္ေစမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအေျခေနေတြ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေတြကုိေထာက္ပံ့လုိတာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါတယ္။”ဟုေျပာသည္။

Wall Street English  အေၾကာင္း

Wall Street English သည္ ကမၻာေပၚရွိတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႕ ျဖစ္ေစထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာအဂၤ လိပ္စာသင္ယူေလ့လာျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ MULTIMETHOD သင္ၾကားေရးစနစ္ သည္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူေလ့လာလိုေသာလူငယ္လူလတ္ပိုင္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံးသင္ၾကားမွုနည္းစနစ္မ်ားကိုေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပထမဦးဆုံး Wall Street English သင္တန္းေက်ာင္းကိုအီတလီနိုင္ငံမင္လန္ၿမိဳ႕ တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အီတလီရွိပထမဆုံးဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ Wall Street English သည္ အလြန္ လ်င္ ျမန္စြာေအာင္ျမင္မူရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ (၂)ႏွစ္ တာကာလအတြင္းအီတလီနိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းေပါင္း (၂၄)ခုကိုဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ၁၉ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ Wall Street English သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကိုအေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာရွနိုင္ငံမ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

Luther Law Firm အေၾကာင္း

Luther Law Firm သည္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ ရုံးခ်ဳပ္တည္ရွိျပီးေရွ႕ေနႏွင့္ အခြန္ဆုိင္ရာအၾကံေပပညာရွင္ ၃၅၀ ေက်ာ္စုေ၀းထားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ Luther Law Firm သည္စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ဥပေဒေရးရာအၾကံေပးမႈမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ လတ္တေလာတြင္ Luther Law Firm သည္ဥေရာပရွိအထက္ကရေနရာမ်ားျဖစ္ေသာလန္ဒန္၊ ဘရပ္ဆဲလ္၊ လူဇင္ဘတ္ ႏွင့္ အာရွေစ်းကြက္ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာရွန္ဟုိင္း၊ စင္ကာပူႏွင့္ ရန္ကုန္ကဲ့သုိ႔ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္လာေနျပီျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ား

Myanmar Employer Awards အတြက္ ေလ်ာက္လႊာတင္ခဲ့ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္း၊ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ FMCG ၊ ျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ကုန္သည္အသင္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၊ေဆးကုသမႈ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစသည့္ မ်ားျပားလွေသာက႑မ်ားအတြက္ ေလ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ားတင္ခဲ့ၾကသည္။

အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္

အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အၾကံေပးေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္သူလည္း ျဖစ္ေသာဆရာၾကီးပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကဦးေဆာင္ သည္။ ဆရာၾကီးသည္ အျခားေသာအကဲျဖတ္ဒုိင္မ်ားကုိဦးေဆာင္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာျပီးတရားမွ်တေသာအကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

Myanmar Employer Awards ကုိကူညီပံ႔ပုိးၾကသူမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ပလက္တီနမ္စပြန္ဆာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Luther ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔၊ Wall Street English တုိ႔ႏွင့္ ေရႊစပြန္ဆာမ်ားအျဖစ္ Samsung and Power House Fitness Club တုိ႔ကပံ့ပုိးေပးထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေထာက္ အကူျပဳစပြန္ဆာအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဗိတိန္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းက ပါ၀င္ေပးထားသည္။ ပြဲေနရာထုိင္ခင္းစပြန္ဆာအျဖစ္ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟုိတယ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး Verifying ပါတနာအျဖစ္ Deloitte ToucheMyanmar ကပါ၀င္ကူညီေပးထားသည္။

Myanmar Employer Awards ဆုိသည္မွာ

Myanmar Employer Awards သည္ အေကာင္းဆုံးေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအေပၚ ၎တုိ႔၏သူမတူစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ကတိက ၀တ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းမႈအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ နယ္ပယ္ အသီးသးီရွိအလုပ္ရွင္မ်ားကုိ ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္သမားမ်ားကုိအေကာင္ဆုံးေစာင့္ေလ်ာက္ႏုိင္မႈ၊ အလုပ္အကုိင္ေပးႏုိင္မႈ၊ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ စေသာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် အစီစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လြတ္လပ္မွ်တစြာဆုံးျဖတ္မည့္ ငါးလၾကာအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကုိလာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ေၾကျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီးလာမည့္ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ညတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟုိတယ္တြင္ ခမ္းနားစြာက်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ Myanmar Employer Awards ကုိJobNet.com.mm က ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

JobNet.com.mmအေၾကာင္း

JobNet.com.mmဟာျမန္မာ့ဦးေဆာင္ေရွ႕ေျပးအြန္လိုင္းအလုပ္အကိုင္ဝဘ္ဆိုဒ္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ျပီးလစဥ္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ႕သူေပါင္း ၄ သိန္းေက်ာ္ရိွျပီးအလုပ္ေလွ်ာက္လြာေပါင္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ရရိွေသာဝဘ္ဆိုဒ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွၾကီးမားေသာအလုပ္သမားေခၚယူသူမ်ားအေနနဲ႕ လည္းJobNetအားအဓိကထားအားကိုးအသံုးျပဳေန ၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ JobNetအေနနဲ႕လည္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္တုိးတက္မႈျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေဈးကြက္အတြင္းရိွ အရည္အေသြး ျမင့္ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ရိွ အလုပ္သမားရွာေဖြရာမွာအဆင့္ျမင့္ျပီးအေကာင္းမြန္ဆံုးဝဘ္ဆိုဒ္ အျဖစ္ပိုမိုရွင္းလင္းသိသာလာေစခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

JobNet.com.mmဟာ အိမ္ျခံေျမဝဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္တဲ့ ShweProperty.comကဲ့သို႔ပင္ MM One Online Group ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳခံရေသာအေတြ႔အၾကံဳရင္ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ CEO ျဖစ္သူ Justin Sway ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တိုးတက္မႈအျမန္ဆံုးအင္တာနက္စီးပြားေရးကြန္ရက္မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

Matt De Luca အေၾကာင္း

Matt De Luca ဟာJobNet.com.mmရဲ႕မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာPricewaterhouseCoopers (PWC) ရဲ႕ Management Consulting Division ပိုင္းမွာအလုပ္စတင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္ကစတင္ျပီးJobNet၏Co-founderအျဖစ္စတင္ခဲ့သည္။

သူ႔အေနနဲ႕နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွာ Banking လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ Technology အခန္းက႑၏ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးအထူးတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ Matt သည္ JobNetကိုဝင္ေရာက္ မလုပ္ကိုင္မီွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းစီးပြားေရးဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္မႈအျဖစ္ Rocket Internet ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ဆိုဒ္တစ္ခုတြင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသည္။ Matt သည္ Erasmus University၊ Rotterdam School of Management မွ Science in Finance ဘာသာရပ္တြင္ Master ရရွိထားသူလည္းျဖစ္ျပီးရန္ကုန္တြင္အေျခခ်ေနထုိင္ကာJobNet.com.mmကုိဦးေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။
#####

မီဒီယာစုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္

ဆက္သြယ္ရန္ - ကုိမွဴးအိမ္ေဇာ္

ဖုန္း - 09425352153

Email – [email protected]