အင္ဒိုနီးရွား၌ ျပင္းအား ၆.၄ ပမာဏရွိေသာ ငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္

.

ဂ်ာကာတာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၃ ။          ။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဆူမားၾတားကၽြန္း၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းရိုးတန္း၌ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ျပင္းအား ၆.၄ ပမာဏရွိ ေသာ ငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ အပ်က္အစီးဆံုးရႈံးမႈစာရင္းႏွင့္ အေသအေပ်ာက္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ေျမငလ်င္မ်ားကို တုိင္းတာမွတ္တမ္းယူေနေသာ အေမရိကန္ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔က အင္ဒိုနီးရွား၌ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္သည္ လူေပါင္းမ်ားစြာေနထုိင္ေသာ ဘန္ကူလူျမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၇၃.၉ ကီလိုမီတာအကြာမွ အနက္ ၃၅.၉ ကီလိုမီတာခန္႔တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပစိဖိတ္ဆူနာမီသတိေပးစင္တာမွ ငလ်င္လႈပ္ခတ္အျပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ ပစိတ္ဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္း၌ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ေဒသ၌တည္ရွိျပီး ထိုေဒသတြင္း၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ငလ်င္ေပါင္း ၇၀၀၀ ခန္႔ လႈပ္ခတ္ေလ့ရွိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ဆူမားၾတားကၽြန္း ေျမာက္ပိုင္း၌ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ အတြင္း၌ တည္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွ လူေပါင္း ၂၂၆၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို ေသဆံုးေစခဲ့ေသာ ဆူနာမီလႈိင္း မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။