အင္တာဗ်ူး

3 hours 48 min ago
488 Hits

လည္ပင္းက်ီးေပါင္းကလည္း အျဖစ္လည္း မ်ားတယ္။ ကုရင္လည္း ေပ်ာက္တဲ့သူေတြ ရွိသလို မေပ်ာက္တဲ့သူေတြလည္း မ်ားလို႔ ေဆးခန္းေၾကာ္ျငာေတြ မ်ားသလို ေဆးေတြလည္း ေပၚလာတာေပါ့ေနာ္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး