အင္တာဗ်ူး

1 day 13 hours ago
470 Hits

မိဘတုိင္းကသားသမီးေတြကိုေကာင္းေစခ်င္လို႔ ေျပာတာေတြ ႀကီးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြ ၾကေတာ့လည္းကိုယ္ကဘာလုပ္ခ်င္တယ္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး