အင္တာဗ်ူး

2 hours 42 min ago
480 Hits

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္တဲ့ ဥပေဒကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံုးသပ္ေနပါတယ္။ ဖ်က္သိမ္းသင့္တာကုိ ဖ်က္သိမ္းတယ္။ ျပင္သင့္တာကုိ ျပင္တယ္။ အသစ္ေရးဆြဲသင့္တာကို ေရးဆြဲမယ္ အဲဒါမ်ိဳးေတ...

Subscribe to အင္တာဗ်ူး