မ်ိဳးျပည့္သင္း၊ အာကာ

Yangon Investment Forum 2018 တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ www.yangoninestmentforum.com တြင္ ၀င္ေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး...

၄င္းဓာတ္အားလိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိၿမိဳ႕မ်ားမွ ဓာတ္အားရယူသံုးစြဲမည္ဆုိပါကလည္း ဓာတ္အားတစ္၀က္ခန္႔မွာ ရန္ကုန္အတြက္ သံုးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

"အခြန္အေကာက္ေလ်ာ႔ခ်ဖုိ႔အခ်က္အလက္လည္းပါတယ္။ အခြန္အေကာက္ေလ်ာ႔ခ်လိုက္လည္း အာလံုးေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ အခြန္အေကာက္ေလ်ာ႔ခ်ဖို႔အခ်က္ပါတယ္။ ဒါကေတာ႔စဥ္းစားဖို႔သင့္တယ္