စီဇံမ်ိဳးေက်ာ္၊ရီရီမြန္

 စုပ္ခြက္ငါးမွာ စားသံုးသူေစ်းကြက္လံုးဝမရွိဘဲ မည္ကဲ့သို႔ ေရာင္းခ်အသံုးျပဳရမည္ကို ယခုခ်ိန္ထိအေျဖရွာေနၾကဆဲျဖစ္သည္။