ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ နီးပါး အမွန္၀င္ေရာက္

.

 

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ စီစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ နီးပါး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမွန္၀င္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁ ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး အမွန္၀င္ေရာက္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃၄ ဘီလီယံရွိ သည္ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္းထြန္းက  " ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမွန္၀င္ ေရာက္တဲ့ စာရင္းကို သုံးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေပးတာပါ။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္  ၆ လျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွ စၿပီး ထုတ္ေပး တာေၾကာင့္ (၃)ႀကိမ္ပဲ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုလုံးရဲ႕ အမွန္၀င္ေရာက္မႈစာရင္းကေတာ့ ၄ ဒသမ ၃၄ ဘီလီယံျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဧၿပီလ ၂၈ ရက္က မဇၥ်ိမသုိ႔ ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂၂၂ ခု စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတုိးျမွင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၇ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၈ သန္းေက်ာ္ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁ ဘီလီယံ ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။