အလုပ္အကုိင္ (၂)သန္းနီးပါး ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီကို ရန္ကုန္အစုိးရတည္ေထာင္

.

စကၤာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္ဆအက်ယ္အ၀န္းရွိကာ အလုပ္အကုိင္ (၂)သန္းနီးပါး ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမိတက္(NYDC)အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က တည္ေထာင္လိုက္သည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္က Lotte Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္အေနာက္ကမ္းရွိ ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည့္ ယင္းၿမိဳ႕သစ္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက  မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

" ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္သည္ အလုပ္အကုိင္ (၂)သန္း ဖန္တီးေပးၿပီး ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေထာက္ကူေပးျခင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း။ ဒီစီမံကိန္းမွ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေရရွည္တည္တံ၍ စိတ္ခ်ရေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ လူတန္းစားအားလုံးအတြက္ တန္ဖုိးသင့္ေနထိုင္စရာ မ်ားလည္း ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္"  ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ လုပ္ငန္းအတြက္ ပွ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ေက်ာ္ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရြာ၊ ၿမိဳ႕ (၅)ခု၊ တံတား (၂)စင္း၊ ၂၆ ကီလိုမီတာ အရွည္ပင္မလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ၁၀ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိ စက္မႈဇုန္၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈစက္ရုံ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေရသန္႔ႏွင့္ ေရဆိုးထုတ္ စက္ရုံမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

NYDC ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ CEO ျဖစ္သူ Mr. Serge Punက " အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားေၾကာင့္ ႀကီးမားလွတဲ့ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမယာခန္႔ခြဲမႈ စနစ္၊ အလုပ္သမားမူ၀ါဒ၊ ပညာေရးမူ၀ါဒ၊ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကုိ အစုိးရႏွင့္ အနီးကပ္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အျပင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္လည္း လုပ္ငန္းေတြ အတူတူလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္"   ဟု ဆုိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔မွ ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္သည့္ NYDC အား အထူးကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။