အာကာ၊ မ်ိဳးျပည့္သင္း

"အခုလိုမ်ိဳးဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံရဲ႕အကူအညီနဲ႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ငန္းခြင့္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လက္စြဲ စာေစာင္ေတြကို စီစဥ္ႏုိင္ခဲ႔တဲ႔အအတြက္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအတြက္ကို မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္တာကို...

NYDC ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ CEO ျဖစ္သူ Mr. Serge Punက " အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားေၾကာင့္ ႀကီးမားလွတဲ့ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။