စင္ကာပူ LMF 2018 -Last Mile Fulfillment ျပပြဲသုိ႔ ျပည္တြင္း UCL ကုမၸဏီ သြားေရာက္ျပသမည္

.

ဓာတ္ပံု- UCL

 

ႏုိင္ငံတကာသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ျပသမည့္ စင္ကာပူ LMF 2018 -Last Mile Fulfillment ျပပြဲသုိ႔ ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာပို႔ႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း UCL က ပထမဆုံးအေနျဖင့္  သြားေရာက္ျပသမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျပပြဲကို မတ္လ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ စကၤာပူအိတ္စ္ပုိ ျပပြဲခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

UCL မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးထင္လင္းက " UCL အျမန္ေခ်ာပုိ႔နဲ႕ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္တြင္း  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရရွိေရး၊ အဆင့္ျမင့္နည္း ပညာမ်ား ျဖင့္ ပူးေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အခုလိုသြားေရာက္ျပသျခင္း ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းအြန္လိုင္းေစ်းကြက္ စီးပြားေရးသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ ျဖန္႔ေ၀ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ UCL အေနျဖင့္ အသင့္ျဖစ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ဆိုသည္။

UCL သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားသုိ႔ အျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္ မႈေပးျခင္း၊ အျမန္ေလေၾကာင္း ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသုိ႔ အျမန္ ေခ်ာပို႔ လုပ္ငန္း၀န္ေနေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။