အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အေႏွးယဥ္ ဆုိကၠား ဆရာမ်ားအားဂုဏ္ျပဳ ေတြ႕ဆုံပြဲ

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အေႏွးယဥ္ ဆုိကၠား ဆရာမ်ားအားဂုဏ္ျပဳေတြ႕ဆုံ ပြဲမစတင္မီ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ၉ နာရီျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု - သက္ကို၊ မဇၥ်ိမ)