ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ျပင္ဆင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဇြန္ ၂၃ရက္တြင္ စတင္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ စမြတ္စာခြန္ခ႐ိုင္က ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာမည္ျဖစ္၍ စမြတ္စာခြန္က ပင္လယ္စာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္လုပ္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမားမ်ား ဖိႏွိပ္ခံရမႈ၊ အဆင့္အတန္းခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ အတင္း အဓမၼဖမ္းဆီးခံရမႈ စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန္႔ေရး ေတာင္းဆုိရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကစဥ္။ (ဓာတ္ပံု- PPTV)