ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာေရးစာတမ္း မိတ္ဆက္

.

 

ဇြန္ ၁၃။                       ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ား ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ တိုးတက္မႈအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပညာေရး စာတမ္းကို Visa ကုမၸဏီမွ မိတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ PARK ROYAL ဟိုတယ္တြင္ ဇြန္လ ၁၃ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘဏ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ဟု လူအမ်ားစု လက္ခံ လာသည့္အတြက္ ဘ႑ာေရးက႑အေနျဖင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ခြင့္ ရ႐ွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Visa ၏ Country Manager Arturo Planell ကေျပာသည္။

“ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေ႐ွ႕ေရးအလားအလာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီ အလြန္အေကာင္းျမင္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပတဲ့ ဒီျပည္တြင္းေလ့လာစမ္းစစ္ခ်က္ စာတမ္းကို တင္ျပခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတအသိပညာနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမွန္တကယ္ ႐ွိေနေသးတဲ့အတြက္ အားလံုးက႑တစ္ရပ္အေနနဲ႔ စုေပါင္း ၿပီး ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာေငြေၾကးေတြ စီမံ ခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းေတြ႐ွိလာေအာင္ ျပည္သူေတြကို လိုအပ္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္ပါၿပီ” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

လူငါးဦးတြင္ သံုးဦးသည္ ယေန႔စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၉၆ရာခိုင္ႏႈန္း လူငယ္မ်ားသည္ လက္႐ွိအေျခအေနထက္ စီးပြားေရးပိုေကာင္းလာမည္ဟု လက္ခံၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေျဖဆိုသူမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပေနအရြယ္ေရာက္သူ ၃၈ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဘဏ္စာရင္း႐ွိၾကၿပီး ၄၉ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္လိုသည့္ ဆႏၵ႐ွိၾကသည္။ ၁၆ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေႂကြး၀ယ္ကတ္မ်ားနွင့္ အာမခံထား ရွိျခင္းမ်ား အေၾကာင္းသိရွိထားေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကသည္ဟု စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာနွင့္ ေငြေပးေခ်းမႈေေၾကာင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၁ခုနွစ္မွ ၂၀၁၅ခုနွစ္အ တြင္း က်ပ္ေငြ ၅၅ဘီလီယံ တိုးျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း Visa ၏ Country Manager Arturo Planell ကေျပာ သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပလူထု၏ သေဘာထားမ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေတာင္ၾကီး ပုသိမ္နွင့္ မေကြးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လူဦးေရ ၁၀၄၄ဦးကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းတြင္မပါ၀င္သူမ်ား၏ သ ေဘာထားအျမင္မ်ားကိုလည္း သိရွိနိုင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းစီအား အေသးစိတ္ေမးျမန္းထားေသာ အင္တာ ဗ်ဴး ၈ခုကို ရန္ကုန္နွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အညီအမွ်ခြဲေ၀ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ   ေလ့လာမႈအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမႈကို ၂၀၁၇ခုနွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Visa ကုမၸဏီက ဆိုသည္။