ထိုင္း-အေမရိကန္ ေရႊေရာင္ေျမြေဟာက္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ကုန္းေရႏွစ္သြယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္မႈ ျပဳလုပ္

.

ဘန္ေကာက္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ။               ။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျဖစ္သည့္ ေရႊေရာင္ေျမြေဟာက္ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ထိုင္းႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က ကုန္းေရႏွစ္သြယ္စစ္ယာဥ္မ်ား ကမ္းကပ္ဆင္းသက္မႈ ေလ့က်င့္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္မရိန္းတပ္ႏွင့္ ထုိင္းစစ္တပ္မွ အင္အားေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အဆိုပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ေတာင္ကိုရီးယားမွာ စစ္သားသုံးရာလည္း ပါဝင္ခဲ့ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ထိုင္း-အေမရိကန္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတုိ႔ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ထဲထဲဝင္ဝင္အစြမ္းေဆာင္ဆုံးေသာ စစ္တပ္အျဖစ္ ရွိလာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ USS Bonhomme Richard အျပင္ ေတာင္ကိုရီးယားကလည္း ကမ္းတက္ေရယာဥ္ Cheon Ja Bong ကို ေစလႊတ္ထားသည္။

ယခု ေရႊေရာင္ေျမြေဟာက္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ေခ်ာင္ဘူရီရွိ Sattahip Royal Marine Corps Base တြင္ အဓိကအေျခစိုက္ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သီတင္းပတ္တာၾကာျမင့္မည့္ အဆိုပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေရးစသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးကူညီကယ္ဆယ္မႈေလ့က်င့္မႈမ်ားအျပင္ ကုန္းေရႏွစ္မ်ိဳးယာဥ္ ဆင္းသက္ျခင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားပါ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။