ပီေလာပီနံ စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၂)

.

ေဘာင္မ်ားျပဳလုပ္ျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ၈လက္မ ဒါမွမဟုတ္ ၁၀လက္မေလာက္ ျဖတ္ထားတဲ့ ပ်ဳိးကုိင္းေတြကုိ ခပ္ေစာင္းေစာင္းေလး စုိက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 ေဘာင္ျပဳျပင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ၁ဧကကုိ ယူရီးယား ၇ပိသာ၊ တီဆူပါ ၇ပိသာ ႏွင့္ ပုိတက္၅ ပိသာႏူန္း ထည့္ေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ေဘာင္ေပၚမွာေပါက္ေနတဲ့ ျမက္ေတြကုိႏုတ္ေပးရမွာ ျဖစ္သလုိ၊ လုိအပ္ရင္ေရကုိလဲ သြင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခင္းကေတာ့ ႏွစ္စြယ္ထုိးအခင္းျဖစ္ပါတယ္ ႏွစ္စြယ္ထုိးဆုိတာကေတာ့ မ်ဳိးပင္ႏွစ္ပင္ကုိ ေဘာင္တစ္ခုထဲမွာ စုိက္ပ်ဴိးထားၿခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေပါင္းရွင္းၿခင္းအလုပ္ကုိေတာ့ စတင္စုိက္ပ်ဳိးတဲ့ အခ်ိန္ထဲက လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အေကာင္းဆုံးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေပါင္းရွင္းခ်င္းကုိေတာ့ အခ်ိန္ကာလေစာင့္ ရန္မလုိပဲ လုိအပ္တဲ့ အခ်ိန္းတုိင္းမွာ ျပဳလုပ္ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥမ်ားကေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ၇လေက်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တူးေဖာ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းေကာင္းေအာင္ ေစာင့္ဆုိင္းၿပီးမွလဲ တူးေဖာ္ႏုိင္ေပမယ့္ ျမန္မာလ တေပါင္းလမတုိင္ခင္မွာ ေဖာ္ေပးရပါမယ္။ တေပါင္း

တန္ခူးလေတြကေတာ့ သစ္ရည္ျပန္တဲ႔အတြက္ ေစ်းေကာင္းရရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပီေလာပီနံဥ ၁၀၀ ပိသာကုိ အႏွစ္ပိသာခ်ိန္ ၃၀ ခန္႔ရွိပါတယ္။

အပိုင္း(၁) အားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္-http://www.mizzimaburmese.com/article/31885