ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးအထိ ေမးခြန္း ၂၄ခု ႏွင့္အဆို ၅ ခုအား ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရိွ

.

ပုသိမ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၃ ။            ။ ဒုတိအႀကိမ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားမွ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား ကတိမ်ားတြင္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးအထိ ေမးခြန္း ၂၄ခု ႏွင့္အဆို ၅ ခုအား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရိွေၾကာင္း ေကာ္မတီက သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

"ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အဆိုမ်ားအေပၚ ကတိကဝတ္ျပဳခ့ဲသည့္ ေမးခြန္း ၁၈ခု၊ အဆို၄ခုရိွၿပီး ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးသည့္ ေမးခြန္း ၃ ခု၊ အဆို ၁ ခု ရိွပါသည္၊ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အဆိုမ်ားအေပၚ ကတိကဝတ္ျပဳခ့ဲသည့္ ေမးခြန္း ၁၉ ခု၊ အဆို ၂ ခုရိွၿပီး   ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္ ေမးခြန္း ၁၀ ခုရိွသည္”ဟု တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ား၊ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးေဇယ်မင္းသိန္းက သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခ့ဲသည္။

ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ က်န္ရိွသည့္ ကတိကဝတ္ဝင္ေမးခြန္းအဆိုမ်ားတြင္ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ၆ ခု ႏွင့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ၉ ခု အဆို ၃ ခု က်န္ရိွၿပီး၊ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ကတိကဝတ္ ျပဳခ့ဲသည့္ ေမးခြန္းအဆို ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ၆ ခု၊ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ၃ ခုႏွင့္အဆို ၂ ခု က်န္ရိွပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရိွသည့္ ဌာနမ်ားမွာ လုံျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ကတိကဝတ္ေမးခြန္း ၁ခု၊စိုက္ပိ်ဳးေရး၊ ေမြးျမဴးေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ေမးခြန္း ၁၆ ခုႏွင့္ အဆို ၂ ခု၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၁ ခု ႏွင့္ အဆို ၃ ခု၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန ကတိကဝတ္ဝင္ေမးခြန္း ၆ ခု က်န္ရိွေသးသည္။

"လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္း အဆိုမ်ားေမးျမန္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းသူကိုယ္စားလွယ္တို႔အား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္၊ သုိ႔မွသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသုံးခ်ကာ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစေရး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ မ်ားအေနျဖင့္ အဆက္မျပတ္ တြန္းအားေပး   ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္”ဟု ေကာ္မတီက တိုင္းအစိုးရသုိ႔ သုံးသပ္အၾကံျပဳထားသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးႏွင့္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးတို႔တြင္ ေမးခြန္း ၃၇ ခုႏွင့္ အဆို ၆ ခုအတြက္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒေရးရာဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာအား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းထားရိွရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။