ျပည္တြင္းရွိ စာရင္းစစ္စနစ္မ်ား ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမီလာပါက ရင္းႏွီးျမ်ဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမည္

.

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၈ ။             ။ ျပည္တြင္းရွိ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏  ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမီလာပါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမုိဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းစံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္တူညီလာေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာရင္းစစ္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အေပၚေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္လာျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကိုတုိးျမွင့္ေပးႏုိင္မည့္ အဓိကအခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္တစ္ခုႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑   ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္  အစိုးရ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ရလဒ္ကေတာ့ ကုမၸဏီကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူေတြက ပုိမုိယုံၾကည္လာၿပီး ကုမၸဏီမွာလည္း ေငြအရင္းအျမစ္ေတြ ပုိတုိးလာမယ္။အဲေတာ့စက္ပစၥည္းကိရိယာနဲ႔ ၀န္ထမ္းေခၚယူတဲ့ေနရာမွာ ေငြပုိသုံးလာႏုိင္မယ္”ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာရင္းအင္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာပါ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ကာ အျခားဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ားအတြက္လည္း လုိအပ္ပါက ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ရွင္းျပသည္။

“အခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြကလုပ္ၿပီးသြားၿပီ။ အခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြကလုပ္ေနဆဲျဖစ္တယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႕စာရင္းကိုင္သင္တန္းေတြ ဝင္ေပါက္ခ်ဲ႕တယ္ဆုိတာ လုပ္ၿပီးၿပီ။အမ်ားႀကီးခ်ဲ႕ၿပီးၿပီ ”ဟု ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္က ေျပာဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံအတြင္း စာရင္းစစ္ေဆးေနမႈပံုစံကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ စံႏႈန္း(IFRS)ကို တရားဝင္အတုိင္း လက္ခံက်င့္သံုးရန္မွာလည္း သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးျဖစ္ကာ လက္မွတ္ထုိးရမည့္ အဆင့္ေလာက္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာရင္းစစ္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အေပၚေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ  ၂၀၁၅ ခုနစ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ အေရးပါသည့္ စီးပြားေရးက႑ အားလံုး၏ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာစံႏွုန္းအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္အျပင္ အျခားအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။