အစိုးရ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားအား ဆိုက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု သံသယရွိရသူ ကိုးဦးကို ထုိင္းရဲမ်ား ဖမ္းဆီး

.

ဘန္ေကာက္။          ။ ေ၀ဖန္သူမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕ အင္တာနက္လံုျခံဳေရးႀကီးၾကပ္မႈတာ၀န္ကို အားေကာင္းေစ ႏုိင္သည္ဟုဆိုၾကေသာ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းအား ဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ အစိုးရ၀က္ဘ္ ဆိုက္မ်ားအားတိုက္ခုိက္ခဲ့သည္ဟ ုသံသယရွိရေသာ လူကိုးဦးကို ထုိင္းရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း လုိက္ပါသည္။

လက္ယာယိမ္းအဖြဲ႕မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အြန္လုိင္းေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကေသာ ဆိုက္ဘာရာဇ၀တ္မႈဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ကို ယခုလတြင္ အထက္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔က အတည္ျပဳေပးလိုက္ပါသည္။

ယင္းကိုတံု႔ျပန္သင့္အေနျဖင့္ ဟက္ကာမ်ားက ျပီးခဲ့ေသာ အပတ္တုန္းက ဆိုက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈ အျမားအျပားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အစိုးရ၀က္ဘ္ဆိုက္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္က်သြားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းအစိုးရက ၀က္ဘ္ဆိုက္ မ်ား ပိတ္က်သြားမႈဟာ ယာယီမွ်သာျဖစ္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေသးစားအေႏွာင့္အယွက္ေလးမ်ားျဖစ္ ခဲ့ရသည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။

လက္ေထာက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာ၀တ္ေ၀ါင္ဆူ၀မ္ က သတင္းေထာက္မ်ားအား ဆုိက္ဘာတိုက္ခုိက္မႈျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သံသယရွိသူကိုးဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရဲမ်ားကေတာ့ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးဟာ ဆိုက္ဘာရာဇ၀တ္မႈဥပေဒႏွင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Ref: Channel News Asia