တရုတ္ဆည္မ်ားေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ ပိုဆိုး ဟုဆို

.

ဟႏိြဳင္း၊ ဧျပီ၊ ၁ ။            ။ မဲေခါင္ျမစ္အထက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံကတည္ေဆာက္ထားသည္ ဆည္မ်ားက အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ မိုးေခါင္ေရရွားမႈကို ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ဆိုးဆုိးရြားရြားၾကံဳေတြ႕ေနရျခင္းကို ကူညီရန္အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံက မဲေခါင္ျမစ္အထက္ပိုင္းရွိ ၎၏ဆည္ ၆ ခုအနက္မွ တစ္ခုကို ျပီးခဲ့ေသာလအတြင္းက ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ တရုတ္ႏုိင္ငံက ၎၏ဆည္မွေရဖြင့္ခ်ေပးခဲ့ျခင္းက ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္းအဆိုးရြားဆံုး မုိးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ   ျဖစ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ယင္းဆည္မ်ား ေၾကာင့္ပင္အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၌ ေရႏွင့္အျခားသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့ရသည္ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားႏွင့္  ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕မွအရာရွိမ်ားက ေ၀ဖန္လွ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ သန္းဆယ္ႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားမွာ မဲေခါင္ျမစ္ေရေလ်ာ့က်မႈ၏ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေရျပတ္လပ္မႈဒဏ္ကိုခံစားေနၾကရျပီး လာအို၊ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ဗီယက္နမ္တို႔တြင္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ ေရလံုလံုေလာက္ေလာက္မရရွိသည့္ျပႆနာႏွင့္ပါရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း စံခ်ိန္တင္မိုးေခါင္ေရရွားမႈျပႆနာအတြက္ အယ္လ္နီညိဳျဖစ္စဥ္မွာ အဓိကတရားခံ ျဖစ္သည္ကို လက္ခံထားၾကေသာ္လည္း တရုတ္ဆည္မ်ားက အယ္လ္နီညိဳေၾကာင့္ မဲေခါင္ျမစ္ေရေလ်ာ့က်မႈကို ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္ဟု ေ၀ဖန္သံမ်ားပါ ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။

လက္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ အယ္လ္နီညိဳသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အတြင္းအဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ျပီး ယခုတုိင္လည္း ျပီးဆံုးျခင္းမရွိေသးဘဲ အေရွ႕ေတာင္အာရွမိုးေခါင္ေရရွားမႈအတြက္ အဓိကလက္သည္ျဖစ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဆည္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢအစားအစာ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ အၾကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း ဆည္ေရဖြင့္ခ်ေပးသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏လုပ္ရပ္မွာ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ သည့္လုပ္ရပ္ဟု လက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ ထိုဆည္ေရမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးရွိသည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ထားသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဗီယက္နမ္၏ေတာင္းဆိုမႈအရ မဲေခါင္ျမစ္ေပၚရွိ ၎၏ဆည္တစ္ခုမွေန၍ ဧျပီလ၊ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ေရတိုးျမွင့္ထုတ္လႊတ္ေပးသြားရန္ သေဘာတူထားသည္။