ကမၻာ့သတင္း

1 week 5 days ago
21,616 Hits

ဆုိပူတန္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲစဥ္က မီးေတာင္ေခ်ာ္မႈန္႔ေတြဟာ ၄၀၀၀ မီတာအထိ ေလထဲမွာ လႊင့္စင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း