ကမၻာ့သတင္း

1 month 2 hours ago
4,284 Hits

ေဖာက္သည္မ်ားအား “ဆပ္ျပာရည္ျဖင့္ ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း soapy massages” ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ေျမေအာက္ေရအား ခုိးသြယ္စုပ္ယူကာ သုံးစြဲေနျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း