တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အရွိန္အဝါကို တရား႐ုံးမ်ားမွ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည္ဟုဆို

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ တရားစြဲေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အရွိန္အဝါကိုတရား႐ုံးမွ ေၾကာက္ရံြ႕ေနသည္မ်ားကို ႀကံဳေတြခဲ႔ရသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေနသည္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက  ေျပာသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/34915