ပညာထူးခၽြန္ ထက္ျမက္တဲ့ သမီးကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးသူ အေၾကာ္သည္မိခင္

ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြမွာ ဂုဏ္ထူး ၅ ဘာသာနဲ႔ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ မေရႊရည္၀င္းဟာ မိခင္ကို အေၾကာ္ကူေရာင္းရင္း ပညာႀကိဳးစားသူအျဖစ္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳခံခဲ့ရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ မိခင္ႀကီးက ဘယ္သူ ျဖစ္မလဲ။