ဖက္ပင္အိုင္ေက်းရြာမွ ဂုဏ္ထူးေလးဘာသာစီပါတဲ့ အမႊာညီအမ သံုးေယာက္

ပညာရွိမ်ား ေပၚထြန္းရာ ဖတ္ပင္အုိင္ေက်းရြာ

ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ထဲက ပညာရိွမ်ားေပၚထြန္းရာ ဖက္ပင္အိုင္ေက်းရြာ မွ ဂုဏ္ထူးေလးဘာသာစီ ပါတဲ့ အမႊာညီအမ သံုးေယာက္။

႐ိုက္ကူး/တည္းျဖတ္ - သူရ/မဇိၩမ