ငါးလုပ္ငန္းအင္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းလိုက္၍ အင္းလုပ္သားမ်ား နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရဟုဆို

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ငါးလုပ္ငန္းအင္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းလိုက္သည့္အတြက္ အင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းမွ အင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ယေန႔ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔၊ City Star Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒၾကီးအတြင္းရွိ အင္းလုပ္သား ျပည္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္နစ္နာမႈမ်ားဟုဆိုေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/40407