ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခရီးစဥ္ ပထမဆံုးျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ခရီးစဥ္ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးအသင္းႏွင့္ Tourism Authority of Thailand (TAT) တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဆံုးျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ေန႔မွ (၂၃) ရက္ေန႔အထိ ၆ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္ တစ္ေလ်ွာက္လံုး၌ ကၽြမ္းက်င္ကားေမာင္းသူမ်ားက ပါဝင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/40416