အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူ ဦးေရ ၉ဝ ေက်ာ္ထိ အေၾကာျပင္ပညာ ပို႔ခ်ႏိုင္ခဲ့

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕သူ ဦးေရ ၉၆ ဦးအား အေၾကာျပင္ပညာ သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း႐ုိက္ကူး/ တည္းျဖတ္- ရဲႏိုင္(ေလာက္ကိုင္)

သတင္းအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/40280