ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္ေနဟုဆို

ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒပိုင္ဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမယာဥပေဒမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ားအား ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေပးကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားကို ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဆိုပါက ေျမယာျပႆနာမ်ားကို မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း မုတ္သံုေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

သတင္း႐ုိက္ကူး/ တည္းျဖတ္- ရဲႏိုင္(ေလာက္ကိုင္)

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/39462