ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ၁၈ ခုတြင္ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည္

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပုဂံ၊ ကေလာ ေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ ျမန္မာ႔သစ္လုပ္ငန္း၏ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း (၁၈)ခုကို ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ပုိမိုလာေရာက္လည္ပတ္ႏုိင္ေစရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဧၿပီလ ၉ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/38814