ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သႀကၤန္မ႑ပ္ထြက္ရန္ ရန္ကုန္အစိုးရညႊန္ၾကားထား

၁၃၇၉ခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ မ႑ပ္မျဖစ္မေနတည္ေဆာက္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔မွ  ၫႊန္ၾကားထားၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမလွစံက ေျပာျပသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သႀကၤန္ကို ပုိမိုစည္ကားေစရန္ရည္ရြယ္ကာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/38828