မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္ေတြ႔ဆံုပြဲ

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္ေတြ႔ဆံုပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစတင္ကာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၊ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္စဥ္။

႐ိုက္ကူး ဘိုဘို မဇၥ်ိမ

ယခုေတြ႔ဆံုပြဲကို (၂)ရက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ လူငယ္မူဝါဒထပ္ဆင့္ မိတ္ဆက္႐ွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

ဒုတိယေန႔တြင္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္လုပ္ငနိးလမ္းၫႊန္ေၾကျငာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။