ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ

ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို မတ္လ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆြး ေႏြးပြဲအတြင္းမွာစပါးသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးတဲ့ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္အေျခခံစပါးေစ်းႏႈန္းထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့အျပင္ ဆန္စပါးက႑အတြက္ ကာလတိုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိလည္း အႀကံျပဳခ်က္ေတြကုိ တင္ျပခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က သိရပါတယ္။

ရိုက္ကူး/ တည္းျဖတ္ - အာကာ