ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း (၁၁)ခုကုိ ခြင့္ျပဳ

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ (၃/၂၀၁၈) အစည္းအေ၀းကာလအတြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀ ဒသမ ၃၃၆ သန္းရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း (၁၁)ခုကုိ ခြင့္ျပဳ၊ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း (၁၁)ခုကေန  ျပည္တြင္းလုပ္သားေတြအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း (၆၅၁၀)ကို ဖန္တီးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းေတြကုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစည္းကေန ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့လုပ္ငန္း (၂)၊ အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့လုပ္ငန္း (၄)ခု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့လုပ္ငန္း (၄)ခု ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေက္ာမရွင္က အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့လုပ္ငန္း (၁)ခုတို႔ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။