သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထား

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီ ၉၁ ခုက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွထားၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္းေဒသမွ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း အမ်ားဆုံးရရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။  

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ မစတင္ခင္က သီလ၀ါေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အလုပ္အကုိင္ ရရွိရန္အတြက္ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလႊာအသီးသီးအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးထားႏုိင္ေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆက္ေအာင္က ဆိုသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/37817