ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာဇဝတ္ေဘးက အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ေျပးလို႔လြတ္တယ္

"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာဇဝတ္ေဘးက အခ်ိန္ကာလတစ္ခု အထိ ေျပးလို႔လြတ္တယ္"- သူရဦးေအာင္ကို၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး

(႐ိုက္ကူး- မင္းမင္း/မဇၩိမ)