၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ အမႈမ်ား (ကြ်န္မတို႔အတြက္ ဥပေဒ)

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႔ ျမန္မာအေနနဲ႔ လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရတဲ့ အမႈေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒီအမႈေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ထဲမွာ ဘယ္အေၾကာင္းအရာက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔အတြက္ ဥပေဒ အစီအစဥ္ကေန တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။