၂၀၁၈အတြက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ အခင္းအက်င္းသစ္မ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ပထမျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈကုမၸဏီလီမိတက္ FMI နဲ႔ စတင္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ ခရီးလမ္းဟာ ဒီႏွစ္ထဲမွာ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ထဲကုိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ေလးခုက ရန္ကုန္စေတာ့ေစ်းကြက္မွာ အမ်ားျပည္သူကုိ ေန႔စဥ္ရွယ္ယာေတြ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး လက္တေလာေစ်းကြက္ကေတာ့ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ေလွ်ာ့က်လာေနၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းဆီရဲ႕ ရွယ္ယာ တန္ဘုိးေတြလည္း က်ဆင္းေနတာကုိ ေလ့လာရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္တန္ဘုိး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျမင့္တက္လာဖုိ႔ ရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အခင္းအက်င္းတစ္ခ်ဳိ႕ ရွိလာၿပီလုိ႔ ဒီေစ်းကြက္အသုိင္းအ၀န္းမွာ ပါ၀င္ပတ္သတ္သူတစ္ခ်ဳိ႕က ဆုိပါတယ္။ စီးပြားေရးသတင္းေထာက္ ကုိေအာင္သူရ ေပးပုိ႔ထားတဲ့ ဗီဒီယုိဖုိင္မွာ ဆက္လက္ ရႈစားရေအာင္ပါ။